Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Meerhout

Huishoudelijk reglement
 
Artikel 1 : De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Meerhout is een democratische instelling. Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

Artikel 2 : De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, Gasthuisstraat 29, is vrij toegankelijk op:

- maandag             17.00 tot 20.00 u.
- dinsdag               17.00 tot 20.00 u.
- woensdag            14.00 tot 20.00 u.
- donderdag           18.00 tot 20.00 u.
- vrijdag                 09.00 tot 12.00 u.
- zaterdag              09.00 tot 12.00 u.

Artikel 3 : Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs. Deze inschrijving is kosteloos. Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een lenerskaart die kosteloos wordt afgeleverd. Bij verlies wordt een nieuwe kaart afgeleverd tegen betaling van  € 2,00.

Artikel 4 : De uitleen van documenten is kosteloos. De uitleentermijn bedraagt drie weken; een verlenging van deze termijn is mogelijk voor zover de documenten niet door andere bibliotheekgebruikers werden aangevraagd. Het aantal documenten dat tegelijkertijd op een lenerskaart kan uitgeleend worden is in principe tot tien beperkt.
Telefonische of schriftelijke verlenging is mogelijk als het document niet gereserveerd werd door een andere bibliotheekgebruiker.

Artikel 5 : Wie de geleende documenten langer houdt, betaalt hiervoor € 0,12 per uitlening en per week; de kosten voor het verzenden van de rappel vallen ten laste van de gebruiker.

Artikel 6 : Adres- en mailadresveranderingen moeten door de bibliotheekgebruikers onmiddellijk worden meegedeeld. Wanneer een mailadres opgegeven is, wordt automatisch drie dagen voor de uitleentermijn verstrijkt een herinneringsboodschap verstuurd. Deze herinnering is een extra service en kan geen aanleiding zijn tot het kwijtschelden van een boete, mocht de gebruiker de mail niet hebben ontvangen.

Artikel 7 : Onder geen beding mogen documenten de bibliotheek verlaten, tenzij in regelmatig toegestane leen. Elke bezoeker dient bij het verlaten van de bibliotheek spontaan medewerking te verlenen bij eventuele controle.

Artikel 8 : De uitleningen zijn persoonlijk; het geleende mag niet verder worden uitgeleend.

Artikel 9 : De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende documenten; bij het ontvangen van een beschadigd document dient hij het personeel te verwittigen zoniet kan hij aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 10 : De lener dient zorg te dragen voor de geleende documenten. Bij verlies of beschadiging moet hij de kostprijs van het document betalen, desgevallend verhoogd met de bindkosten. Voor documenten die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging van een document bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

Artikel 11 : De gebruiker kan voor informatie of begeleiding steeds gebruik maken van de infohoek of een beroep doen op het personeel.

Artikel 12 : Documenten die zijn uitgeleend kunnen gereserveerd worden. Bepaalde documenten kunnen interbibliothecair worden aangevraagd; de hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de aanvrager.

Artikel 13 : Het fotokopiëren, fotograferen of vermenigvuldigen van documenten mag uitsluitend gebeuren binnen de grenzen, toegelaten door de wetgeving ter zake.

Artikel 14 : Fotokopieën mogen slechts gemaakt worden indien de materiële toestand van de documenten dit toelaat. De bibliothecaris beslist hierover.

Artikel 15 : Afgevoerde documenten worden eventueel te koop aangeboden aan € 0,25 per document.

Artikel 16 : De bibliotheek kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur van leners.

Artikel 17 : Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de bibliotheekgebruiker zich akkoord met dit reglement. Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Artikel 18 : Bij ernstige inbreuken op het dienstreglement kan de toegang tot de bibliotheek tijdelijk ontzegd worden.